Thanh long hữu cơ ‘5 không’

Để nâng cao chất lượng trái thanh long cho xuất khẩu, tỉnh Long An đầu tư thực hiện các mô hình sản xuất thanh long hữu cơ “5K” nhằm ổn định đầu ra sản phẩm.

Chọn ngôn ngữ