Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội bao gồm 5 ban, mỗi ban chịu trách nhiệm những nhiệm vụ khác nhau