Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu

Để trở thành một tổ chức hoạt động có hiệu quả, VIDA xác định các mục tiêu cần đạt được:

  • Đầu tiên, VIDA mong muốn tổ chức là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp số với Chính phủ
  • Tiếp theo, VIDA định hình là tổ chức nghiên cứu, cập nhật, áp dụng công nghệ hiện đại nhất vào chuỗi giá trị nông nghiệp, lấy chuỗi giá trị toàn cầu làm mục tiêu đầu tư, sản xuất.
  • Sau đó, có thể ứng dụng công nghệ blockchain xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại từ đó mở rộng thị trường thế giới.
  • Và cuối cùng là thu hút đầu tư quy mô lớn để hiện đại hóa ngành nông nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.