Đăng ký hội viên

 

Tiêu chuẩn hội viên
 
Nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư sản xuất, kinh doanh như: nuôi trồng, chế biến, công nghệ, xuất nhập khẩu, Marketing, đầu tư tài chính, logistics, phụ liệu nông nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại, …  liên quan đến nông nghiệp số cam kết thực hiện tôn chỉ mục đích của VIDA, cam kết chấp hành đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên như nêu tại Quy chế này, có quyền đăng ký tham gia thành viên của VIDA.
 
Thủ Tục Gia Nhập
 
Tổ chức và cá nhân mong muốn trở thành thành viên của VIDA phải hoàn thiện việc cung cấp đầy đủ thông tin (Online) trên Webside/ Fanpage của VIDA, được Ban Thường vụ xem xét (đối với thành viên là cá nhân, tổ chức người nước ngoài) và Ban Phát triển Thành viên xem xét (đối với thành viên trong nước) và tổ chức lễ kết nạp tuỳ vào thời gian địa điểm (Lễ kết nạp sẽ được tổ chức hàng năm).
 
Nhiệm vụ của thành viên
 
Thành viên VIDA có những nhiệm vụ sau đây:
 
1. Chấp hành đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam; Chấp hành và đóng góp để xây dựng và thi hành Điều lệ, Quy tắc hoạt động, Nghị quyết, Quyết định của Ban thường vụ/ Ban chấp hành VIDA;
 
2. Thực hiện các công việc được Ban Thường vụ/ Ban Chấp hành phân công và Tham gia tích cực vào các hoạt động chung.
 

 

Hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi