“Giàu từ Nông nghiệp – Prosperity by Agriculture”
Sứ mệnh kết nối và lan toả, mang đến sự phồn thịnh cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Hội viên VIDA